Welkom

Op 28 juli 2020 is muziekvirtuoos Zoumana Diarra overleden en op 3 augustus hebben we hem begraven. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de steun die we de afgelopen tijd hebben gekregen en nog steeds krijgen.

Het afscheid van Zou was een dag vol liefde en een prachtig muzikaal eerbetoon. Enorm veel dank aan alle artiesten die een bijdrage hebben geleverd: Sylvia van Swieten (die de kist zo mooi heeft beschilderd!), Gino Bombrini, Fernando Lameirinhas, Monica Akihary en Niels Brouwer (Boi Akih), Nippy Noya, Kayta Bouba, Bright Richards, Jan Kuiper, Harry Sacksioni, Leoni Jansen, Hanneke Evink. Ook veel dank aan Jambo Afrika; Christian Kodjo, Salia Traore, Ndingo, Marthe, Oumar Dioubate en de fantastische Mirjam Koenen. Jullie muziek gaf troost en doet dat nog steeds.

Dank aan alle aanwezigen; van familie tot vrienden, leerlingen van Zou, collega's, muzikanten, alle oude maatjes van Benkadi en Hello Hello. Jullie zijn allemaal gezien en jullie aanwezigheid werd gevoeld.

Ook veel dank aan Aster Uitvaartzorg voor het mogelijk maken van deze bijzondere dag, jullie goede zorgen en zeer flexibele inzet.

En tot slot; dank aan alle mensen die een financiële bijdrage hebben gegeven, zodat het lichaam van Zou nu op het prachtige Koningsakker een plek heeft gevonden, midden in de natuur, zo vrij als een vogel. Het is hartverwarmend hoe gul mensen zijn en ons ook op deze manier wilden steunen.
Alle steun op welke manier dan ook heeft ons goed gedaan en een warm gevoel gegeven. We realiseren ons dat we waarschijnlijk niet alle goede bekenden van Zou hebben kunnen bereiken of uitnodigen, omdat hij zoveel mensen kende. Zou had vrienden van Maastricht tot Groningen.

Nu gaan we verder, met veel mooie herinneringen, maar zonder Zou, onze dappere leeuw. Zijn muziek blijft voor altijd bij ons en we hopen dat iedereen daar nog veel van mag genieten.

Petra, Biko, Lynn en Samuel

Le virtuose de la musique Zoumana Diarra est décédé le 28 juillet 2020 et nous l'avons enterré le 3 août. De cette manière, nous tenons à remercier tout le monde pour le soutien que nous avons reçu et que nous continuons de recevoir ces derniers temps.

L'au revoir à Zou a été une journée pleine d'amour et un bel hommage musical. Un immense merci à tous les artistes qui ont contribué: Sylvia van Swieten (qui a si bien peint le cercueil!), Gino Bombrini, Fernando Lameirinhas, Monica Akihary et Niels Brouwer (Boi Akih), Nippy Noya, Kayta Bouba, Bright Richards , Jan Kuiper, Harry Sacksioni, Leoni Jansen, Hanneke Evink. Merci également à Jambo Africa; Christian Kodjo, Salia Traoré, Ndingo, Marthe, Oumar Dioubate et le fantastique Mirjam Koenen. Votre musique a donné du réconfort et le fait toujours.

Merci à toutes les personnes présentes; de la famille aux amis, étudiants de Zou, collègues, musiciens, tous les vieux copains de Benkadi et Hello Hello. Vous avez tous été vus et votre présence ressentie.

Un grand merci à Aster Uitvaartzorg pour avoir rendu cette journée spéciale possible, avec vos bons soins et votre engagement très flexible.

Et enfin; merci à toutes les personnes qui ont apporté une contribution financière, pour que le corps de Zou ait maintenant trouvé une place dans le beau Koningsakker, au milieu de la nature, aussi libre qu'un oiseau. Il est réconfortant de voir à quel point les gens sont généreux et ont voulu nous soutenir de cette manière.
Tout soutien de quelque manière que ce soit nous a fait du bien et nous a fait sentir chaleureux. Nous nous rendons compte que, parce qu'il connaissait tellement de gens, nous n'aurions probablement pas pu atteindre ou inviter tous les bons amis de Zou. Zou avait des amis de Maastricht à Groningue.

Maintenant nous continuons, avec beaucoup de beaux souvenirs, mais sans Zou, notre brave lion. Sa musique restera avec nous pour toujours et nous espérons que tout le monde l'appréciera beaucoup.

Petra, Biko, Lynn et Samuel

Music virtuoso Zoumana Diarra passed away on July 28, 2020 and we buried him on August 3. In this way, we would like to thank everyone for the support we have received and continue to receive in recent times.

The farewell to Zou was a day full of love and a beautiful musical tribute. A huge thank you to all the artists who contributed: Sylvia van Swieten (who painted the coffin so well!), Gino Bombrini, Fernando Lameirinhas, Monica Akihary and Niels Brouwer (Boi Akih), Nippy Noya, Kayta Bouba, Bright Richards, Jan Kuiper, Harry Sacksioni, Leoni Jansen, Hanneke Evink. Thanks also to Jambo Africa; Christian Kodjo, Salia Traoré, Ndingo, Marthe, Oumar Dioubate and the fantastic Mirjam Koenen. Your music has given comfort and still does.

Thank you to everyone present; from family to friends, students of Zou, colleagues, musicians, all the old friends of Benkadi and Hello Hello. You have all been seen and your presence felt.

Many thanks to Aster Uitvaartzorg for making this special day possible, with your good care and very flexible engagement.

And finally; thank you to all those who have made a financial contribution, so that Zou's body has now found a place in the beautiful Koningsakker, in the middle of nature, as free as a bird. It is heartwarming to see how generous people are and wanted to support us in this way.
Any support in any way made us feel good and made us feel warm. We realize that, because he knew so many people, we probably wouldn't have been able to reach or invite all of Zou's good friends. Zou had friends from Maastricht to Groningen.

Now we continue, with many beautiful memories, but without Zou, our brave lion. His music will stay with us forever and we hope everyone will enjoy it very much.

Petra, Biko, Lynn and Samuel

Welkom op de website van Zoumana Diarra, multi-instrumentalist en instrumentenbouwer uit Mali.